12/18/2014

Sledeći termin računskih vježbi iz MEHANIKE ostaje utorak, 23.12. u 16.30h.
Zadaća 7
 1. Kojom se najvećom brzinom može kretati automobil na zavoju ceste poluprečnika zakrivljenosti 150m bez zanošenja ako je koeficijent trenja točkova po cesti k=0.42.

 1. Kružna ploča okreće se oko vertikalne ose koja ploču probada kroz središte i stoji na njoj okomito. Frekvencija okretanja je 30 okreta u minuti. Na 20cm udaljenosti od ose na ploči leži tijelo. Koliki mora biti najmanji koeficijent trenja između ploče i tijela da tijelo ne sklizne sa ploče?

 1. Elektron se kreće po krugu poluprečnika 2 cm zbog djelovanja magnetne sile. Brzina kretanja elektrona je 3*106 m/s. Kojom bi se brzinom kretao proton po istom krugu kad bi na njega djelovala ista magnetna sila?

 1. Automobil se diže po izbočenom mostu u obliku luka kružnice poluprečnika 40 m. Koliko je najveće moguće horizontalno ubrzanje koje može postići auto na vrhu mosta ako tamo ima brzinu 50,4 km/h? Koeficijent trenja između automobila i mosta je 0.6

 1. Tijelo privezano na nit dužine 30cm opisuje u horizontalnoj ravni  kružnicu poluprečnika 15cm. Koliko okreta u minuti izvrši tijelo pri kruženju.

 1. Tijelo mase 100g obješeno je o nit i njiše se uz najveći otklon od α=60° na obe strane. Koliko je zategnuta nit pri otklonu β=30° od vertikale?
7.      Na kojoj se visini od površine Zemlje mora nalaziti neko tijelo da mu težina bude dva puta manja od težine na površini Zemlje?

 1. Na dužini koja spaja Zemlju i Mjesec odredi tačku u kojoj su sile privlačenja Zemlje i Mjeseca jednake. Udaljenost izmedju Zemlje i Mjeseca je 60 Zemljinih poluprečnika, dok je Zemljina masa 81 put veća od Mjesečeve mase.

 1. Planeta Mars ima dva prirodna satelita, Fobosa i Demosa. Prvi se nalazi na udaljenosti r1=9500km od središta Marsa, a drugi na udaljenosti r2=24000km. Nađi periode kruženja tih satelita oko Marsa. Masa Marsa iznosi 0,107 mase Zemlje.

 1. Koliko je dugačka nit matematičkog klatna ako zamislimo da ono osciluje na nekoj planeti čija je gustina jednaka gustini Zemlje, ali joj je poluprečnik dva puta manji od poluprečnika Zemlje? Klatno učini tri obrta u minuti.


Zadaća 8:


 1. Čestica se pomjerila po nekoj trajektoriji u ravni xy, iz tačke 1 sa radijus-vektorom  u tačku 2 sa radijus-vektorom . Na nju su pri tome, djelovale sile od kojih je jedna . Naći rad sile F. Ovdje su r1, r2 i F dati u jedinicama Si.

 1. Čestice mase m ulaze u oblast gdje na njih počne da djeluje sila otpora sredine. Dubina odlaska x čestica u tu oblast zavisi od njihovog impulsa p kao x=αp, gdje je α konstanta. Naći zavisnost intenziteta kočeće sile od x.

 1. U kamion mase 20t, koji stoji na parkingu, udari i zabije se drugi natovareni kamion mase 30t. Natovareni kamion je prije sudara imao brzinu 1m/s. Kolika je brzina nakon sudara, ako se oba vozila nakon sudara kreću zajedno?

 1. Dva mala prstena istih dimenzija i masa m1=0,10kg i m2= 0,20kg kreću se jedan drugom u susret duž glatke, horizontalne žice savijene u obliku kružnice. Normalne projekcije ubrzanja prstenova su stalne i iznose a1=3,0m/s2 i a2=9,0m/s2. Naći normalnu projekciju ubrzanja prstena koji će se formirati u sudaru ova dva.

 1. Mladić na skijama ispali metak iz puške pod uglom od 600 prema horizontu, iz mira na ravnom terenu. Odrediti put koji pređe skijaš pri ispaljenju metka, ako je koeficijent trenja 0,01, masa metka 0,01kg, njegova brzina 900m/s, a masa mladića, puške i skija 60kg.

 1. Na glatkoj horizontalnoj podlozi leži kugla mase 4,5kg, spojena preko opruge konstante elastičnosti 500N/m sa čvrstim zidom. Metak mase 10g i brzine 600m/s zabije se u kuglu. Koliko će se sabiti opruga?

 1. Granata ispaljena brzinom 100m/s pod uglom od 450 u odnosu na horizont u najvišoj tački O raspala se na dva jednaka dijela. Jedan je pao tačno ispod tačke O brzinom 97m/s. Kolika je brzina drugog komada pri udaru u zemlju?

 1. Lokomotiva mase m počne da se kreće iz stanice tako da joj se brzina mijenja  kao , gdje je α konstanta, a s dužina pređenog puta. Naći rad svih sila koje djeluju na lokomotivu za vrijeme t od početka kretanja.
9.      Kolika će biti visina stuba žive u barometarskoj cijevi smještenoj u zatvorenoj kabini na Mjesecu ako uslovi u kabini odgovaraju uslovima uz koje bi na zemlji stub žive bio visok 760mm?

 1. U podvodnom dijelu broda nastao je otvor površine 5cm2. Otvor se nalazi 3m ispod površine vode. Kojom najmanjom silom moramo dijelovati na otvor da bismo spriječili prodiranje vode?

 1. U valjkastu posudu nalili smo količine žive i vode jednakih težina. Ukupna visina stupaca obiju tekućina iznosi h=29,9cm. Koliki je pritisak na dno posude?

 1. U dvije spojene posude različitih presjeka ulijemo najprije živu, a zatim u širu cijev presjeka 5cm2 dolijemo 300g vode. Za koliko će visina stupca žive u uskoj biti veća od visine u širokoj cijevi?

 1. Komad stakla ima u vazduhu težinu 1,4 N, a u vodi 0,84 N. Nađi gustinu stakla.

 1. Na jednoj zdjelici dvostrane vage leži komad srebra mase 10,5g, a na drugoj komad stakla mase 13g. Koja će strana prevagnuti ako vagu uronimo u vodu?


Nema komentara:

Objavi komentar