3/08/2016

Zadaća 3:

  1. Za neki gas odrediti relativan broj molekula čije se brzine ne razlikuju više od  1% od vrijednosti:
a)      najvjerovatnije brzine vv
b)      efektivne brzine vef

  1. Odrediti temperaturu gasa na kojoj će:
a)      srednja kvadratna brzina molekula vodonika biti veća za Δv=400m/s od najvjerovatnije brzine
b)      funkcija raspodjela molekula kiseonika po brzinama imati maksimum pri brzini v=420m/s

  1. Odrediti brzinu molekula vodonika za koji je vrijednost Maksvelove funkcije raspodjele na temperaturi T=300K dva put aveća nego na temperaturi T1=3T.

  1. Efektivna brzina molekula vazduha pri pritisku 101325 Pa iznosi 485 m/s. Izračunati gustinu vazduha pri tim uslovima.

  1. Koliko atoma helijuma je potrebno da bi se napunio balon sfernog oblika do prečnika 30cm na T=20oC i p=101320 Pa? Kolika je srednja kinetička energija samog atoma helija? Kolika je srednja kvadratna (efektivna ) brzina atoma helijuma?

  1. U sudu zapremine 4l nalazi se m1=0,1 g azota i m2=0,4 g helijuma na temperaturi 127oC. Odredi pritisak gasa na zidove suda kao i efektivne brzine molekula azota i helijuma.

  1. Azot mase 15g se nalazi u posudi na temperaturi 300K. Koliko toplote treba dovesti azotu da bi se srednja kvadratna brzina njegovih molekula povećala dva puta?  


  1. U vertikalnom cilindru površine poprečnog presjeka S gas sa gornje strane je zatvoren klipom mase m. Klip može bez trenja da se pomjera duž cilindra. Za koliko će se pomjeriti klip ako cilindar počne da se kreće naviše ubrzanjem a? Vanjski pritisak iznosi p0, a početno rastojanje klipa od dna cilindra l. Smatrati da je temperatura konstantna.

Nema komentara:

Objavi komentar