3/16/2016

Zadaća 4:

  1. Molekuli dvoatomog gasa nalaze se pod pritiskom 100kPa, a srednja energija jednog molekula je 2,5*10-20 J. Odrediti koncentraciju gasa.

  1. Odrediti molarnu masu gasa ako je za zagrijavanje 0,5kg tog gasa za ΔT=10K u izobarnom pšrocesu potrebno ΔQ=1,48kJ toplote više nego pri izohornom procesu.

  1. Dva mola idealnog gasa koji se nalazio na tempetraturi T1=300K izohorno su ohlađena tako da im je pritisak u konačnom stanju   bio dva puta manji. Zatim je gas izobarno raširen tako da je temperatura izjednačana sa početnom. Odrediti ukupnu toplotu Q.

  1. Jedan mola idealnog gasa izobarno je zagrijan za ΔT=72K pri čemu je dovedena toplota 1,6kJ. Odrediti priraštaj unutrašnje energije gasa i vrijednost Cp/Cv.
  2. Jedan mol idealnog gasa nalazi se pod pritiskom p0 i ima zapreminu V0. Gas se zagrijava i to prvo izobarno a zatim izohorno. Prezultat oba procesa je utrostručenje pritiska i udvostručenje zapremine. Odrediti količinu toplote dovedenu gasu. 

  1. U sferi prečnika 20cm nalazi se idealan gas na pritisku p=101325PA i t=20oC. Sfera se zagrije na t1= 100 oC (pri tome dio gasa izađe van), zatvori i ohladi na t2=0 oC.
a)      koliko molaova gasa je je otišlo nakom zagrijavanja?
b)      Koliki je pritisak preostalog gasa na t=0 oC?
c)      Koliko se promjenila efektivna brzina molekula pri smanjenju temperature sa 100 oC na 0 oC


  1. Dva mola azota pritiska p1= 3*105Pa i temperature T1=320 K učestvuju u slijedećem ciklusu: azot se raširi pri stalnom pritisku do trodstruke zapremine, azatim se izohorno ohladi do pritiska p3=1,5*105Pa. Poslije toga se adijabatski širi do početne temperature i na kraju se izotermski vrati u početno stanje. Odrediti parametre stanja u karakterističnim tačkama.

Nema komentara:

Objavi komentar