3/28/2016

Zadaća 5

1.       Koliko toplote je potrebno dovesti azotu pri izobarnom procesu zagrijavanja da bi izvršeni rad bio 2J.

2.      Gasoviti vodonik koji se nalazio pri normalnim uslovima u zatvorenoj posudi zapremine 5l ohlađen je za ΔT=55K. Naći promjenu unutrašnje energije ΔU i predatu toplotu Q.

3.      Zapremina idealnog gasa čiji je eksponent adijabate γ mjenja se po zakonu V=a/T, gdje je a-const. Odrediti količinu toplote koja se dovede jednom molu gasa u tom procesu ako se temparatura povećala za ΔT.

4.      Dva toplotno izolovana balona 1 i 2 napunjena su vazduhom i spojeni kratkom cjevčicom sa ventilom. Poznate su zapremina, pritisak i temperatura unutar balona. Odrediti pritisak i temperaturu gasa koji će se uspostaviti pri otvaranju ventila.

5.      Jedan mol idealnog gasa sa toplotnim kapacitetom pri konstantnoj zapremini Cv nalazi se u lijevoj polovini cilindra, desno od klipa je vakuum. Kad nema gasa klip se nalazi priljubljen uz lijevu osnovu cilindra i u tom položaju je opruga nedeformisana. Zid cilindra i klip ne provode toplotu, a trenje je zanemarljivo. Gas se zagrijava kroz lijevu osnovu cilindra. Odrediti toplotni kapacitet.
6.      
U nekom politropskom procesu zapremina argona je povećana 4 puta (V2/V1=4) a pri tome se pritisak smanjio 8 puta (p1/p2=8). Odrediti molarni toplotni kapacitet ako je gas idealan.
7.      Idealan gas sa eksponentom adijabate γ ekspandiran je po zakonu p=αV, α-const. Početna zapremina V0 je u toku širenja povećana η puta. Odrediti:
a)      promjenu unutrašnje energije ΔU
b)      ukupan rad A
c)      toplotni kapacitet C


Nema komentara:

Objavi komentar