4/12/2016

Zadaća 6
1.      Dat je idealan gas čiji je molarni toplotni kapacitet CV pri konstantnoj zapremini. Odrediti toplotni kapacitat kao funkciju zapremine, ako se proces odvija:
a)      T=T0eαV
b)      p=p0 eαV
2.      Jedan mol idealnog gasa sa eksponentom adijabate γ učestvuje u procesu u kome je pritisak srazmjeran sa Tα. Odredi:
a)      rad ako je priraštaj temperature ΔT
b)      Toplotni kapacitet
c)      eksponent α kada je c˂0
3.      Odrediti jednačinu adijabatskog procesa.

4.      Odrediti jednačinu procesa u promjenljivim T i V u kojem se toplotni kapacitet C mijenja po zakonu:
a)      C=CV+αT
b)      C=CV+βT
c)      C=CV+ap
a, α, β su konstante
5.      Dat je idealan gas sa eksponentom adijabate γ. Njegov se toplotni kapacitet C u nekom procesu mijenja kao C=α/T, gdje je α-const. Odredi:
a)      rad koji izvrši 1 mol gasa pri zagrijavanju od To do βTo
b)      jednačinu procesa u parametrima p i V
6.      Dvo-atomi gas (idealan) γ=1.4 izvodi kružni proces. Početno stanje gasa je p0,V0,T0. Prvo se pritisak utrostruči pri konstantnoj zapremini, zatim se adijabatski ekspandira do p0, zatim se izobarno vrati do početne zapremine.
a)      Nacrtaj p-V dijagram
b)      Odredi zapreminu na kraju adijabatskog procesa
c)      Odrediti temperaturu na početku i na kraju procesa
d)     Koliki je ukupni rad u procesu
e)      Predataviti ciklus u p-T i V-T dijagramu
7.      Vodonik vrši Karnoov ciklus. Odrediti koeficijent korisnog dejstva ciklusa ako se pri adijabatskom širanju:
a)      zapremina gasa poveća n=2 puta
b)      pritisak smanji n=2 puta
8.      Idealan gas vrši ciklus koji se sastoji naizmjeničnih izotermi i adijabata. Temperature na kojima se odvijaju izotermski procesi su T1, T2, T3. Odredi koeficijent korisnog dejstva ciklusa, ako se pri svakom izotermskom širenju zapremina poveća isti broj puta.

9.      Odredi koeficijent korisnog dejstva ciklusa koji se sastoji iz 2 izohore i 2 adijabate, ako je odnos najveće i najmanje zapremine tokom ciklusa n=10. Uzeti da je radni gas azot.

Nema komentara:

Objavi komentar