4/30/2016

Zadaće 7 i 8
  1. Odredi priraštaj molarne entropije S za CO2 pri povećanju temperature za dva puta, ako je gas zagrijavan:
a)      izobarno
b)      izohorno
  1. Dva mola idealnog gasa najprije su izohorno ohlađena a poslije izobarno raširena, tsko da im je krajnja temperatura izjednačena. Odrediti priraštaj entropije dS ako se pritisak u procesu promijeni 3,3 puta.
  2. U posudama 1 i 2 nalazi se po n=1.2 mola gasovitog He. Odnos zapremina posuda je V2/V1=2, a odnos apsolutnih temperatura |T|=1.5. Naći razliku entropija u tim posudama.
  3. Jedan mol idealnog gasa čiji je molarni toplotni kapacitet Cv, vrši proces u kome entropija S zavisi od temperature kao S=α/T, gdje je α-const. Temperatura gasa se promijeni od T1 do T2. Odredi:
a)      molarni toplotni kapacitet C
b)      količinu topleote Q
c)       rad koji je izvršio proces
d)      jednačinu procesa
  1. Pretpostaviti da se 1kg vode nalazio na temperaturi od 10oC i da se mješa sa 1kg vode na temperaturi od 30oC, pri konstantnom pritisku. Odrediti konačnu ravnotežnu temperaturu smješe kao i entropiju, ako je Cp=4.19*103J/kgK.
  2. U izolovanoj posudi nalazi se 250g leda na temperaturi 0oC, i doda se u 660g vode koja se nalazi na temperaturi 18oC. Oderedi:
a)      kolika je konačna temperatur
b)      Koliko leda je preostalo kad sistem dostigne ravnotežu
c)       Promjenu entropije
( C=4186J/kgK, ql=335*103J/kg)
7.      Jedan mol idealnog gasa vrši proces u kojem se entropija gasa mjenja sa temperaturom po zakonu S = αT+CvlnT, gdje je α pozitivna konstanta, a Cv molarni toplotni kapacitet datog gasa pri konstantnoj zapremini. Naći temperaturu gasa u funkciji njegove zapremine u tom procesu ako je za V = V0 temperatura T = T0.
8.      Na vrlo niskim temperaturama toplotni kapacitet kristala mijenja se s temperaturom po zakonu C = αT3, gdje je α konstanta. Naći entropiju kristala u zavisnosti od temperautre u toj oblasti.
9.      Komad aluminijuma mase m = 3 kg zagrijava se od temperature T1 =300 K do temperautre T2 = 600 K. Odrediti mu priraštaj entropije ko se u tom temperaturnom intervalu specifična toplota aluminijuma mijenja s temperaturom po zakonu c = a + bT, gdje je a = 0,77 J/gK i b = 0,46 mJ/gK.
10.  Posuda u koju je ulivena živa ima na dnu kružni otvor prečnika d = 70 μm. Kolika je maksimalna debljina živinog sloja pri kojoj živa još uvijek neće isticati iz posude?
11.  Zasićena vodena para temperature t = 100 oC nalazi se u cilindričnoj posudi pod laganim klipom. Pri sporom uvlačenju klipa mali dio pare mase m=0,7 g se kondenzuje. Koliki rad je izvršen nad gasom? Uzeti da je para idealan gas i zanemariti zapreminu tečnosti.
12.  Voda mase m = 20 g nalazi se na temperaturi t = 0 oC u termoizolovanom cilindru pod laganim klipom površine S = 440 cm2. Spoljašnji pritisak jednak je normalnom atmosferskom pritisku. Za koliko će se dići klip ako se vodi preda Q = 20 kJ toplote?


Nema komentara:

Objavi komentar