10/04/2017


Zadaća 1

1.      Ako se brod kreće stalnom brzinom v u odnosu na rijeku na relaciji između dva grada vožnja traje uzvodno t1 = 6h a nizvodno t2 = 3h. Za koje će vrijeme brod ovu relaciju preći nizvodno sa isključenim motorima.

2.      Od plutače koja se nalazi na sredini široke rijeke udaljavaju se dva čamca A i B. Čamci se kreću po uzajamno normalnim pravcima: Čamac A u pravcu toka rijeke, Čamac B u pravcu normalnom na tok rijeke. Udaljivši se na jednako rastojanje od plutače, čamci su se vratili do nje. Naći odnos vremena kretanja čamaca tA/tB ako je brzina svakog čamca µ = 1,2 puta veća od brzine toka rijeke.
3.      U trenutku t = 0 s čestica je krenula iz koordinatnog početka u pozitivnom smijeru x-ose. Njena brzina se sa vremenom mjenja po zakonu v = v0(1- t/τ), gdje je v0 vektor početne brzine čiji je intenzitet 10 cm/s, a τ = 5,0 s. Naći:
a)      Koordinatu x čestice u trenucima 6,0 s, 10 s, 20 s
b)      Momente u kojima će se čestica nalaziti na rastojanju 10 cm od koordinatnog početka.
4.      Iz topa su ispaljene dvije granate sa početnom brzinom v = 250 m/s, prva pod uglom a = 60o, a druga pod uglom q = 45o u odnosu na horizont ( pod istim azimutom). Zanemarujući otpor vazduha, naći onaj interval vremena između ispaljivanja granata, za koji će se one sudariti.Eksperimentalne vježbe iz Mehanike 2017/18

Ime i prezime studenta
Broj vježbe
Opačić Danijela
1
Matić Milena
2
Vujičić Tatjana
3
Vulin Slaven
4
Petrović Nebojša
5
Draganić Gordana
6
Bjelovuk Angelina
7
Savković Vanja
8
Spisak vježbi

1. a) Mjerenje dužine nonijusom i mikrometarskim zavrtnjem
    b) Mjerenje mase vagom.
2. Određivanje gustine tečnosti hidrometrom i piknometrom.
3. Određivanje gustine čvrstih tijela hidrostatičkom vagom.
4. Određivanje ubrzanja Zemljine teže matematičkim klatnom.
5. Određivanje momenta inercije šipke torzionim klatnom.
6. Određivanje modula elastičnosti žice.
7. Određivanje modula torzije žice i šipke.
8. Određivanje koeficijenta viskoznosti Štoksovom metodom.
9. Određivanje koeficijenta trenja klizanja i kotrljanja.
10. Određivanje brzine zvuka rezonantnom cijevi.

Literatura

V. Vučić, Osnovna mjerenja u fizici
I. Tomljenović, Laboratorijske vježe iz fizike

Kontakt mail:

draganamalivuk0@gmail.com

Nema komentara:

Objavi komentar