Mehanika

Zadaća 2:
1.      Od plutače koja se nalazi na sredini široke rijeke udaljavaju se dva čamca A i B. Čamci se kreću po uzajamno normalnim pravcima: Čamac A u pravcu toka rijeke, Čamac B u pravcu normalnom na tok rijeke. Udaljivši se na jednako rastojanje od plutače, čamci su se vratili do nje. Naći odnos vremena kretanja čamaca tA/tB ako je brzina svakog čamca µ=1,2 puta veća od brzine toka rijeke.2.  Lopta je bačena vertikalno uvis brzinom 20m/s, sa krova zgrade visoke 40m. Odrediti:
a)      Vrijeme penjenje
b)      Maksimalnu visinu do koje se lopta popela
c)      Vrijeme potrebno da se lopta vrati do ruba zgrade
d)      Položaj i visinu lopte za 0.5s i 3s
e)      Trenutak udara lopte u tlo ispred zgrade
3.      Sa zgrade visoke 15m bačeno je tijelo vertikalno prema tlu početnom brzinom v0=10m/s. Koliko je vrijeme padanja tijela? Koliko bi bilo vrijeme padanja kod slobodnog pada? Kolika je brzina tijela pri udaru  tlo?
4.      Sa petog sprata nekog nebodera dječak izbaci loptu vertikalno naviše drugom dječaku iznad sebe. Drugi dječak loptu ne uhvati, nego ona, popevši se do sedmog sprata, produži da slobono pada i poslije izvjesnog vremena padne na balkon prvog sprata.
a)      Kolikom je početnom brzinom dječak izbacio loptu?
b)      Koliko vremena je lopta padala?
c)      Koliko vremena je lopta provela u zraku?
Visinska razlika susjednih spratova je 3m.
5.      Materijalna tačka se kreće po pravcu tako da joj ubrzanje zavisi o vremenu po zakonu a(t)=a1t+a2, gdje su a1=3m/s3 i a2=5m/s2. Koliki put pređe tačkaod t0=0s do t=2s ako je početna brzina v0=0m/s.
6.      Radijus-vektor čestice mjenja se sa vremenom t po zakonu r=bt(1-at), gdje je b konstantan vektor a a pozitivna konstanta, Naći:
a)      Brzinu i ubrzanje u zavisnosti od vremena
b)      Interval vremena poslije kojeg će se čestica vratiti u polaznu tačku
7.      U trenutku t=0 čestica je krenula iz koordinatnog početka u pozitivnom smijeru x-ose. Njena brzina se sa vremenom mjenja po zakonu v=v0(1-t/τ), gdje je v0vektor početne brzine čiji j intenzitet 10cm/s, a τ=5,0s. Naći:
a)      Koordinatu x čestice u trenucima 6,0s, 10s, 20s
b)      Momente u kojima će se čestica nalaziti na rastojanju 10cm od koordinatnog početka.
8.      Čestica se kreće u pozitivnom smijeru x-ose tako da joj se brzina mjenja po zakonu v=ax1/2, gdje je a pozitivna konstanta. Znajući da se u trenutku t=0 ona nalazila u tački x=0, naći:
a)      Zavisnost brzine i ubrzanja od vremena

b)      Srednju brzinu čestice za vrijeme za koje je ona prešla prvih s metara puta
Mehanika

Ime i prezime studenta
Broj vježbe
Marković Milana
Drljača Neđo
1
Vasić Dajana
Paspalj Siniša
2
Kostić Violeta
Janković Marko
3
Ratković Ivana
Sadžak Milan
4
Pećanin Biljana
Kalamanda Dragana
5
Briševac Danijel
Ružić –Zubović Marina
6
Ribić Milana
Pepić Ivana
Mitrović Dajana
7
Lepir Andrea
Anel Hajirić
8


Spisak vježbi

1. a) Mjerenje dužine nonijusom i mikrometarskim zavrtnjem
    b) Mjerenje mase vagom

2. Određivanje gustine tečnosti hidrometrom i piknometrom

3. Određivanje gustine čvrstih tijela hidrostatičkom vagom

4. Određivanje ubrzanja Zemljine teže matematičkim klatnom

5. Određivanje momenta inercije šipke torzionim klatnom

6. Određivanje modula elastičnosti žice

7. Određivanje modula torzije žice i šipke

8. Određivanje koeficijenta trenja klizanja i kotrljanja

9. Određivanje koeficijenta viskoznosti Štoksovom metodom

10. Određivanje brzine zvuka rezonantnom cijevi

Literatura
V. Vučić, Osnovna mjerenja u fizici
I. Tomljenović, Laboratorijske vježe iz fizike

Nema komentara:

Objavi komentar